Aktuality

25.11.2016   -   WinPam 8.10a - doplnok k verzii 8.10

Na portáli v časti WinPam-Download-Zmeny k verzzi 8.10 bola zverejnená verzia WinPam 8.10a. Obsahuje zmeny popísané v Citaj_ma. Verzia je len doplnkom k verzii 8.10, nie je nutné ju inštalovať, pokiaľ sa Vás  uvedené zmeny netýkajú. Pre spracovanie miezd od roka 2017 bude v januári 2017 vytvorená a distribuovaná nová plná verzia.

23.11.2016   -   Bola vymenená aktualizačná verzia WinIBEU 10.00.0f za 10.00.0g

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 bola vymenená aktualizačná verzia 10.00.0f za verziu 10.00.0g.

Verzia obsahuje nasledovné zmeny:
- Bolo opravené načítanie Skutočnosti z archívnej databázy roku 2014 do Návrhu  rozpočtu.
- Bola opravená šablóna výkazu Fin 3-04, kde nesprávne započítavalo opravné   položky v časti Stav k poslednému dňu vykazovaného obdobia. Upozorňujeme   ale, že program berie u opravných položiek do úvahy len účtovanie na strane   DAL. Rozpúšťanie opravných položiek je teda potrebné účtovať na strane DAL   mínusom. Pohyby na strane MD program nevezme do úvahy.
- Bol upravený číselník partnerov tak, aby bolo možné upraviť partnera, ktorý má   príznak zo Súhrnného celku na partnera z Konsolidovaného celku. Úprava sa   netýka organizácii v pôsobnosti KSK, kde partneri z Konsolidovaného celku nie sú prípustní.
- Bola upravená zostava Záväzky/pohľadávky podľa účtu, aby nezobrazovala   odstránené a stornované doklady, ani stornodoklady.
- V tlačových zostavách inventúrneho súpisu majetku v module Sklad bol rozšírený stĺpec Inventárne číslo.

Pre prechod z ver. 10.00.0f na 10.00.0g stačí aktualizácia klienta. Pokiaľ ale máte niektorú staršiu verziu (10.00.0e a nižšiu) je potrebné zaktualizovať aj databázu scriptom WinIBEU_1000.sql.

03.11.2016   -   Bola vymenená aktualizačná verzia WinIBEU 10.00.0e za 10.00.0f

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 bola vymenená aktualizačná verzia 10.00.0e za verziu 10.00.0f.

Verzia obsahuje nasledovné zmeny:
- Bola opravená šablóna výkazu Fin 3-04, kde nedávalo správne sumu účtovanú na účte 069. Suma bola uvedená len v stĺpci 1, ale nebola uvedená v stĺpci 5 výkazu.
- Do výkazu Fin 1-12 bola zapracovaná úprava, že u štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií sa v 12. mesiaci roka dáva do stĺpca Očakávaná skutočnosť nula.
- V súvislosti s integráciou do DCOM boli zapracované niektoré malé úpravy, napr. zvýšenie rozsahu poradového čísla položky predpisu a úhrady predpisu.

Pre prechod z ver. 10.00.0e na 10.00.0f nestačí aktualizácia klienta, je potrebná aj aktualizácia databázy scriptom WinIBEU_1000.sql, a to aj u používateľov, ktorí už aktualizovali databázu staršou verziou tohto scriptu.

Verzia je určená pre obce zapojené do projektu DCOM, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a používateľov, ktorí účtujú majetkové cenné papiere na účte 069. Ostatní používatelia ju nepotrebujú.

26.09.2016   -   WinPam - tématické školenie

Pre používateľov WinPam je pripravené ďalšie tzv. tématické školenie, na ktorom je možnosť získať podrobnejšie informácie k činnosti programu, návody a riešenia špecifických situácií. Školenie sa uskutoční 20.10.2016 v Košiciach, 24.11. v Bratislave, 25.11. v Banskej Bystrici. Viac o obsahu školenia a možnosť prihlásiť sa je v časti Plán školení na nasledujúci mesiac.

19.09.2016   -   Winpam - verzia 8.10

Na portáli v casti Download pre WinPam je uverejnená nová plná verzia  WinPam 8.10 , ktorá obsahuje všetky zmeny obsiahnuté v doplnkoch k verzii 8.09 a legislatívne zmeny platné od 1.9. 2016 . Všetky  zmeny sú  popisané v  Citajma_zmeny_810. Verzia bude zasielaná aj na CD.

03.08.2016   -   Winpam - verzia 8.09

Verzia WinPam 8.09b (doplnok k WinPam verzii 8.09) bola nahradená verziou 8.09c – verziu nie je povinné inštalovať, pokiaľ nepotrebujete zmeny popisané v  Citajma_zmeny_809c. Zmeny sa  netýkajú  výpočtu výplat - okrem výnimočnej situácie – doplatenie ďalšej časti príjmu z neplatne skončeného PP. 24.8.2016 bola vo verzii obnovená možnosť zadávania účtov v pôvodnom " slovenskom " formáte , IBAN sa automaticky dogeneruje.Číslo verzie sa nezmenilo.

04.07.2016   -   Bola vymenená aktualizačná verzia WinIBEU 10.00.0c za 10.00.0d


Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 bola vymenená aktualizačná verzia 10.00.0c za verziu 10.00.0d.

Úprava sa týka hlavne výkazu Fin 4-04, kde bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sumy na účte 479 sa započítavali do výkazu 3-krát. Ďalej bola dopracovaná možnosť opravy rozúčtovania úhrady priamo na obrate bankového výpisu. Zmena sa týka len používateľov tzv. novej banky.

Pre prechod z ver. 10.00.0c na 10.00.0d stačí aktualizácia klienta. Používatelia, ktorí neúčtovali na účte 479 a nepoužívajú novú banku, verziu 10.00.0d nepotrebujú.

24.05.2016   -   WinIBEU - Opravené analytické členenie

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 v záložke Zmeny bolo uverejnené opravené Odporúčané členenie platné od 1.4.2016. V pôvodnej verzii chýba na účte 379 členenie pre výkaz Fin 4-04.

19.05.2016   -   Bola vymenená aktualizačná verzia WinIBEU 10.00.0b za 10.00.0c


Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 bola vymenená aktualizačná verzia 10.00.0b za verziu 10.00.0c.

Úpravy sa týkajú hlavne Kontrolného výkazu DPH. Ďalej bola pridaná možnosť do Odberateľskej faktúry doplniť údaje o ďalších dvoch partneroch (príjemca a korenšpondenčná adresa). Boli upravené výkazy Fin 3-04, Fin 4-04 a Fin 5-04. U výkazu Fin 5-04 bolo doplnené doťahovanie údajov do riadku VZPP z Účtovníctva. U výkazov Fin 3-04 a Fin 4-04 bolo doplnené povinné analytické členenie pre jednotlivé sektory v stĺpci 10 výkazu Fin 3-04 a stĺpci 25 výkazu Fin 4-04.

Podrobný popis je v Popise zmien v záložke Zmeny.

19.05.2016   -   WinKons - verzia 2.00.2

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinKons - Download - verzia 2.00.2 bola umiestnená nová verzia WinKons - verzia 2.00.2.

Verzia je určená pre konsolidáciu za rok 2015. Je v nej zapracovaná zmena štruktúr niektorých exportných súborov Poznámok podľa Metodického usmernenia MF SR č. MF/007132/2016-31. Zmena je potrebná až pri exporte konsolidovaných Poznámok.

Pokiaľ ste už začali spracovávať konsolidáciu roku 2015 vo verzii 2.00.1, je to v poriadku. Nič nestratíte. Môžete ju používať aj pri samotnej konsolidácii a vytvorení konsolidovaných výkazov. Pred exportom konsolidovaných výkazov je ale potrebné si nainštalovať verziu 2.00.2, inak sa súbory nebudú dať nahrať do RIS SAM.

Prechod z verzie 2.00.1 na ver. 2.00.2 sa vykonáva Aktualizáciou klienta. Aktualizácia databázy sa nevykonáva.

26.04.2016   -   Nová verzia WinSumare

Na portáli v sekcii UCSUM bola uverejnená nová verzia programu WinSumare. Verzia je opravou verzie 1.1.4. Bola opravená sumarizácia výkazu Fin 2-04. Ďalej bol do programu zapracovaný špeciálny export pre organizácie, ktoré odovzdávajú údaje do Asseco SPIN. Export sa vykonáva vo vetve Export - Export organizácie do DBF, ale je potrebné si zaškrtnúť v Servis - Nastavenia aplikácie - Export DBF organizácie do formátu pre Asseco SPIN.

14.04.2016   -   Bola vymenená aktualizačná verzia WinIBEU 10.00.0a za 10.00.0b


Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 bola vymenená aktualizačná verzia 10.00.0a za verziu 10.00.0b.

Opravy sa týkajú exportu výkazov Fin 1-04 a 3-04 do Štátnej pokladnice, vytvárania výkazu Fin 1-12 u organizácií, ktoré pracujú na úrovni RK a Exportu rozpočtu do RIS SAM.

Podrobný popis je v Popise zmien v záložke Zmeny.

14.04.2016   -   Bola vymenená aktualizačná verzia WinIBEU 10.00.0 za 10.00.0a

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 bola vymenená aktualizačná verzia 10.00.0 za verziu 10.00.0a.

Opravy sa týkajú vytvárania výkazov Fin3-04 a Fin 4-04 u organizácií, ktoré už účtovali pohyby aj v apríli. Ďalej bolo opravené vytváranie zostavy Čerpania rozpočtu na úrovni RK a Export do RIS SAM.

Podrobný popis je v Popise zmien v záložke Zmeny.

07.04.2016   -   WinIBEU - verzia 10.00.0

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 10.00.0 bola umiestnená nová verzia WinIBEU - verzia 10.00.0.

Verzia je určená pre odovzdanie štvrťročných výkazov v roku 2016. Nie je možné ňou vykonať ročnú účtovnú uzávierku roku 2015. Na to musí byť použitá verzia 9.02.0 alebo 9.02.0a. Vo verzii 10.00.0 je už ročná uzávierka zablokovaná.

Verzia obsahuje nové štvrťročné výkazy platné od 1.1.2016. Zmeny boli v podstate vo všetkých výkazoch (podrobnejšie sú popísané v dokumente Zmeny vo verzii). Najdôležitejšie sú zmeny vo výkaze Fin 1-12, kde boli pridané stĺpce Typ zdroja a Očakávaná skutočnosť. Pre správne naplnenie Typu zdroja je nevyhnutné, aby si používateľ u všetkých účtov s rozpočtovou klasifikáciou doplnil do 1. znaku SY11 písmená M alebo R. Túto zmenu nie je možné urobiť automaticky, nakoľko by mohlo byť poškodené existujúce analytické členenie. Pre zmenu je možné využiť funkciu Hromadná zmena analytiky. Ďalšie dva znaky SY11 ostávajú pre vlastné členenie používateľa. Zmena 1. znaku SY11 sa týka všetkých organizácií okrem štátnych rozpočtových, ktoré mali Typ zdroja aj predtým. Stĺpec Očakávaná skutočnosť sa napĺňa len u štátnych organizácií a organizácií v pôsobnosti samosprávnych krajov. Oproti verzii 9.02.0, kde už tiež bola Očakávaná skutočnosť pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie došlo k zmene (podrobnejšie viď. Zmeny vo verzii).

Ďalej bol pre organizácie z oblasti samosprávy upravený export do RIS SAM podľa nových predpisov platných od 1.4.2016 a pre organizácie v pôsobnosti samosprávnych krajov bol upravený export do SAP. Pre platiteľov DPH bol upravený kontrolný výkaz DPH. Upravený výkaz platí pre zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1.4.2016. Ostatné zmeny a doplnky sú popísané v Zmenách vo verzii.

06.04.2016   -   WinPam - Nová verzia 8.09

Na portáli v časti Download pre WinPam je  umiestnená nová verzia WinPam 8.09 . Vo verzii sú zahrnuté všetky úpravy doplnkových verzií k 8.08,  aktualizovaný štatistický výkaz SKOL a iné úpravy na žiadosť používateľov. Všetky zmeny sú  popísané v  v Čitajma_zmeny_809.

04.03.2016   -   WinIBEU - Upravená verzia 9.02.0a

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 9.02.0 - v záložke Zmeny bola uverejnená upravená verzia klienta.

Úprava spočíva v tom, že do pôvodnej verzie archívneho klienta 9.02.0a bola vložená upravená šablóna pre Formulár vzájomných vzťahov a upravené exportné tabuľky pre Formulár vzájomných vzťahov. Číslo verzie sa pritom nezmenilo. Taktiež tam bol uverejnený script WinIBEU_902.sql. Aktualizáciou databázy týmto scriptom sa upravia príznaky rozpočtových účtov. Script je určený hlavne pre rozpočtové organizácie pod obcou a VÚC, ktorým sa narušili príznaky odstránením NP zo SY11 a jeho nahradením znakom M. Ostatné typy organizácií aktualizáciu vykonávať nemusia, úprava bude súčasťou aktualizačného scriptu na verziu 10.0.0 so štvrťročnými výkazmi.

Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie úpravu vôbec nepotrebujú.

Pokyny pre aktualizáciu sú v záložke Zmeny - Popis zmien.

25.02.2016   -   WinPam - 8.08a (doplnok 8.08)

Na portáli v časti Download pre WinPam je  umiestnená verzia WinPam 8.08a . V úprave sú  doplnené nové prehľady a možnosť hromadného generovania odmien pre dohody a realizované iné zmeny, popísané v  v Čitajma_zmeny_808a.

04.02.2016   -   WinIBEU - Bola vymenená verzia 9.02.0 za 9.02.0a

Na portáli IVeS v časti SW produkty - Pre ostatnú VS - Ekonomický softvér - WinIBEU - Download - verzia 9.02.0 bola vymenená aktualizačná verzia 9.02.0 za verziu 9.02.0a.

Verzia obsahuje niekoľko menších opráv. Opravy sú popísané v záložke Zmeny. Z používateľov, ktorí už majú ver 9.02.0 ju odporúčame nainštalovať štátnym príspevkovým organizáciám a organizáciám, ktoré ešte neurobili ročnú uzávierku. U používateľov, ktorí už ročnú účtovnú uzávierku majú, nie je aktualizácia verziou 9.02.0a nutná. Vo verzii ešte nie sú žiadne zmeny v súvislosti s novým Manuálom k Fin výkazom od MF SR, ktorý bol uverejnený včera. Pokiaľ budú nutné úpravy výkazu Fin 1-12 pre štátne rozpočtové organizácie, uverejníme upravenú verziu.

27.01.2016   -   27.1.2016 - WinPam verzia 8.08

Na Portáli v časti Download pre WinPam je umiestnená nová verzia 8.08 pre spracovanie miezd od januára 2016. Zmeny v súvislosti s výpočtom výplat pre rok 2016 boli zapracované už aj vo verzii 8.07b. Podrobný popis v súvislosti s úpravami vo verzii je v dokumente Citaj_ma.

Vytlačiť