znak SR

Register of the Interest Associations of Legal Persons

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica
Seat Skuteckého 13, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Registration Office Okresný úrad Banská Bystrica
IČO 37899066
Date of registration 21.01.2005
Date of cancellation
Date of liquidation start

Founders (Legal persons)
  • Podnikateľský inkubátor a Technologické centrum Banská Bystrica
  • Fair Analyses, občianske združenie
  • Občianske združenie Europe Management
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Peter Pisár From:  21.01.2005   To: 
Fields of activities
1.Zriadenie a prevádzkovanie informačného miesta o Európskej únii.
2.Poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou informačného miesta.
3. Poradenstvo, konzultačná činnosť pri príprave, tvorbe a realizácii projektov týkajúcich sa Európskej únie.
4. Organizovanie vzdelávacích aktivít a odborných podujatí týkajúcich sa problematiky Európskej únie.
5. Vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií na tematické oblasti Európskej únie.
6. Poskytuje všeobecno prospešné služby v oblasti vzdelávania a rozvoja verejných služieb.
7. Poskytovanie služieb v oblasti publicity a informovanosti podporených projektov zo zdrojov Európskej únie.
8. Vydávanie a rozširovanie informačných letákov, plagátov, brožúr, skladačiek, nálepiek a ďalších tlačovín týkajúcich sa problematiky Európskej únie.
9. Vydávanie a rozširovanie periodických publikácií na tematické oblasti Európskej únie.

Bodies of association
  • Riaditeľ From:  21.01.2005   To: 
  • Valné zhromaždenie From:  21.01.2005   To: 
  • Správna rada From:  21.01.2005   To: 

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatRegistration numberLegal personNatural personIdentification number (IČO)Field of activities |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |