znak SR

Register of the Interest Associations of Legal Persons

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association Združenie pre tradičné potravinárske výrobky na Slovensku
Seat Priemyselná 4, 82475 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Registration Office Okresný úrad Bratislava
IČO 45735450
Date of registration 22.02.2011
Date of cancellation
Date of liquidation start

Founders (Legal persons)
  • MKM-STRED, spol. s r.o.
  • Výskumný ústav potravinársky
Persons entitled to act on behalf of the association
  • prof.Ing. Peter Šimko,, DrSc. From:  22.02.2011   To: 
Fields of activities
Zmluvné strany zakladajú združenie za účelom aktívneho pôsobenia a zabezpečovania potrieb a činností s cieľom:
a) užšieho prepojenia a spolupráce potravinárskeho priemyslu a výrobcov potravinárskych výrobkov z hľadiska potrieb identifikácie tradičných potravín, čím dochádza k zachovaniu významných prvkov kultúr a zachovaniu a prezentácie kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
b) v súčinnosti so spotrebiteľskými organizáciami zvýšiť záujem spotrebiteľov o tradičné potravinárske výrobky, čo v konečnom dôsledku bude mať pozitívny vplyv na rozvoj výroby a tým i na možnosť zvýšenia zamestnanosti a zlepšenia ekonomickej situácie v malých lokalitách a regiónoch,
c) efektívnejšej spolupráce s výrobnými, spracovateľskými a potravinárskymi zväzmi a združeniami, keďže získanie chráneného označenia je dôležitým marketingovým faktorom pre výrobcu v budovaní a získavaní záujmu a dôvery spotrebiteľa a zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov zaradených do systému Politiky kvality EÚ,
d) v spolupráci s výrobcami tradičných potravinárskych výrobkov sa podieľať na koncepčnom a legislatívno- procesnom konaní v rámci vybraného tradičného výrobku, ktorý by svojou historickou a priestorovou líniou spĺňal podmienky registrácie. Integrálnou súčasťou je zostavenie časovej a priestorovej osi výroby týchto výrobkov, čo je neoddeliteľnou súčasťou procesu integrácie do systému Politiky kvality EÚ( vypracovanie špecifikácie)
e) v súčinnosti s profesijnými združeniami, zväzmi, potravinárskym priemyslom a univerzitnými pracoviskami pôsobiť ako centrum poradenstva pre oblasť registrácie výrobkov a získania niektorého z chránených označení( chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné značenie alebo zaručenú tradičnú špecialitu ), technológie, legislatívy, výživy a ochrany zdravia,
f) zabezpečovať v spolupráci s rezortnými organizáciami, univerzitami a akreditovanými výskumnými pracoviskami informovanosť potravinárskych odborníkov, ako aj samotných výrobcov potravinárskych výrobkov.
ZTPVS bude pôsobiť najmä pri zabezpečovaní činností v oblasti:
a)spolupráce s výrobnými zväzmi, výrobcami, ako aj profesijnými a inými rezortnými organizáciami v oblasti potravinárstva na Slovensku,
b) zvyšovania vedomostného potenciálu v oblasti Politiky kvality EÚ, čo zahŕňa:
budovanie povedomia o možnosti registrácie tradičných slovenských potravinárskych výrobkov
vytvorenie elementárneho legislatívneho a procesuálneho povedomia, súvisiaceho so schvaľovacím konaním na národnej, ako aj európskej úrovni
c) informačnej a poradenskej činnosti
d) prípravy propagačných a prezentačných materiálov o konkrétnych výrobkoch i samotnej činnosti ZTPVS
ZTPVS môže vykonávať ďalšie aktivity, ktoré súvisia s jeho zameraním v súlade a na základe platných predpisov.
Bodies of association
  • Rada From:  22.02.2011   To: 
  • Dozorná rada From:  22.02.2011   To: 
  • Sekretariát From:  22.02.2011   To: 

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatRegistration numberLegal personNatural personIdentification number (IČO)Field of activities |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |