znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement: SME RODINA - Boris Kollár
Abbreviation of name of party / movement:
Type: Movement
Seat: Leškova 5, 81104 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO): 42254515
Registration date: 06.07.2011
Registration number: OVVS 3-2011/018608

Members of the preparatory committee:
 • Peter Marček, Budatínska 41, 85105 Bratislava - Petržalka - splnomocnenec
 • Ivor Lehoťan, Garbanka 30, 97411 Banská Bystrica - člen
 • Peter Marček, Špitálska 18, 81108 Bratislava - Staré Mesto - člen
 • JUDr. Juraj Kuráň, CSc., Na Sitine 12, 84104 Bratislava - Karlova Ves - člen
 • Peter Lazar, Lomnická 18, 84110 Bratislava - Devín - člen
 • PhDr. Mária Rusňáková, L. Svobodu 30, 90101 Malacky - člen
 • PhDr. Petr Mrázek, Zemplínska 3, 90301 Senec - člen
 • Peter Čajka, Gaštanová 9, 97409 Banská Bystrica - člen
Statutory body
 • Peter Marček, Budatínska 3101/41, 85105 Bratislava - Petržalka From:  25.10.2011   To:  25.11.2015
 • Mgr. Boris Kollár, Palisády 9, 81101 Bratislava-Staré Mesto From:  25.11.2015   To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - je najvyšší predstaviteľ strany a je jej štatutárny zástupca. Je oprávnený konať v jej mene, zastupovať ju navonok voči iným politickým, právnym, štátnym a iným subjektom. Má právo v mene strany a v jej zastúpení podpisovať právne a iné listiny, ktoré sa vzťahujú na činnosť strany. Predseda strany pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany a označeniu mena, priezviska a funkcie v strane pripojí svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:
Change of address:
 • Por. č.1 ; 25.11.2015
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 25.10.2011
 • Por. č.2 ; 25.11.2015
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 25.10.2011
New statute:
 • Por. č.1 ; 30.11.2015
Change of name:
 • do 30.11.2015 , Strana občanov Slovenska
Change of abbreviation of name:
Cancellation of party and its reason:   
Start of the party liquidation:
Liquidator:
Declaration of insolvency:
Bankruptcy trustee:
Date and reason of cancellation:   

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |