Ives budova
 
 

O nás

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice (ďalej len „IVeS“) je štátnou príspevkovou organizáciou v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“). Vznikla zmenou rozpočtovej organizácie, zriadenej opatrením ministra vnútra SR číslo CSÚ-1/1991 zo dňa 7.2.1991, na základe zriaďovacej listiny číslo SVS-207-2000/08339 zo dňa 31.8.2000 a jej dodatku č.1 číslo SITB-84-2/GR-2009 zo dňa 31.3.2009.

Medzi hlavné činnosti organizácie IVeS stanovené štatútom patria:

  • Vývoj, údržba a inovácia vybraných aplikácií IS VS v pôsobnosti MV SR, vrátane zabezpečenia odbornej pomoci (technický, systémový a aplikačný hotline) pre koncových používateľov prevádzkovaných IS VS (SW produkty)
  • Prevádzka centrálnych aplikácií a správa vybraných centrálnych registrov, evidencií a zoznamov Sekcie verejnej správy (ďalej len „SVS“) MV SR a správa WAN siete VS NET (prevádzka a správa)
  • Realizácia odbornej prípravy používateľov a prevádzkovateľov IS VS organizovaním špecializovaných školení, kurzov a seminárov a vzdelávanie zamestnancov zriaďovateľa za účelom získania a overovania ich zručností v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií (školenia)

Široká základňa používateľov SW produktov IVeS svedčí o dobrých výsledkoch, ktoré organizácia dosiahla pri budovaní informačných systémov všeobecnej miestnej štátnej správy a samosprávy v SR. Organizácia IVeS garantuje dlhodobý rozvoj vytvoreného aplikačného programového vybavenia a konzultačno-poradenské služby, ktoré v rámci služieb štandardnej technickej podpory (služby STP) poskytuje všetkým registrovaným používateľom aj prostredníctvom tohto portálu .

Činnosti organizácie zabezpečujú stáli zamestnanci (organizačná štruktúra IVeS), pričom organizácia pri poskytovaní asistenčných služieb spolupracuje aj s ďalšími organizáciami resp. fyzickými osobami (servisní partneri).


Vytlačiť